EnglishLatviešu
 Latvijas Lakrosa federācija / Vīriešu Lakrosa čempionāts
Latvijas Lakrosa federācija
·  Spēļu kalendārs 2017
·  Vēsture
·  LLČ nolikums
·  2014. gada rezultāti
·  2012. gada rezultāti
·  2013. gada rezultāti
·  2011. gada spēļu apraksti
·  2010. gada spēļu apraksti
·  2009. gada spēļu apraksti
·  2008. gada spēļu apraksti
Latvijas Lakrosa federācija
Hāpsalas iela 1-k1, 42,
Rīga,LV - 1005
Latvija

info@llf.lv 

Apstiprināts:

28.08.2014

LLF valdes sēdē

Ar protokolu Nr. 2014/08

2015.gads

Latvijas Lakrosa čempionāts vīriešiem

NOLIKUMS

Rīga

2014


Čempionāta rīkošanas mērķis un uzdevumi

 

Latvijas čempionātu lakrosā vīriešiem (turpmāk - čempionāts) rīko Latvijas Lakrosa federācija (turpmāk - LLF). Čempionāta mērķis ir noteikt LATVIJAS ČEMPIONU LAKROSĀ VĪRIEŠIEM 2015. GADĀ, kā arī popularizēt lakrosu Latvijā, veicinot aktīvo spēlētāju skaita pieaugumu un jaunu komandu izveidošanos, tādejādi nodrošinot nepārtrauktu sporta veida izaugsmi un atpazīstamību Latvijā. Kā arī veicināt spēlētāju izaugsmi, tādejādi uzlabojot Latvijas izlases startus starptautiskajās sacensībās (piemēram, Eiropas un Pasaules čempionātos un turnīros).

Čempionāta rīkotāji

 

1.             Čempionāta rīkošanā iesaistītās atbildīgās personas:

Joma

Koordinators

Kontaktinformācija

Atbildības joma

Latvija Lakrosa čempionāta organizators

Māris

Melders

E-pasts:

maris.melders@gmail.com

Tel: 29638884

Kalendāra sastādīšana, komandu informēšana par izmaiņām, pieteikumu pieņemšana no komandām, apbalvošana, finālspēle, laukumu sagatavošanu koordinēšana, nodrošinājuma koorinēšana.

Tiesnešu klēģija

Edgars Vasiļevskis

Dins Bahs

E- pasts: vasilevskis.edgars@gmail.com

Tel: 29948587

Tiesāšanas nodrošināšana, apmācība, instruktāža.

Atbildīgais par licencēšanu

Māris

Melders

E-pasts:

maris.melders@gmail.com

Spēlētāju licenču koordinators.

Tiesnešu koordinators

Edgars

Vasiļevskis

E- pasts: vasilevskis.edgars@gmail.com

Tiesnešu vadības organizators, tiesnešu līdzekļu sagāde un nodrošinājums sabraukumos.

Statistikas sagatavošana

Edgars

Vasiļevskis

E- pasts: vasilevskis.edgars@gmail.com

Statistikas apkopošana, apstrāde, publicēšana.

Afišu sagatavošana,

fotogrāfs

Līga

Vilks

Tel: 26136611

Sabraukumu afišu un pasākumu afišu izveidošana, fotografiju apstrāde un publiskošana.

 

2.                  LLF iesniegtos protestus par disciplinārlietas un ētikas kodeksa pārkāpumiem izskata šādā secībā:

2.1. Pirmā instance, kura izskata tāda veida protestus un disciplinārlietas, ir Tiesnešu kolēģija, kura spriež par nepieciešamajiem piemērojamajiem mēriem.

2.2. Ja kolēģija nevar pieņemt pareizo lēmumu, tad konkrētais jautājums tiek izskatīts valdes sēdē.

2.3. Ētikas kodeksa pārkāpumus izskata LLF Valde.

2.4. Ja valde nespēj rast risinājumu iesniegtajā protestā, disciplinārlietā vai ētikas kodeksa pārkāpumā, tad sasauc komandu vadītāju kopsapulci.

 

Pieteikšanās sacensībām

 

3.                  Lakrosa klubiem, kuri vēlas piedalīties čempionātā līdz 2014. gada 6. septembrim LLF jāiesniedz šādi  dokumenti:

3.1.   pieteikums dalībai čempionātā (Pielikums nr. 1.) vienā eksemplārā, ar klubu vadības un spēlētāju parakstiem, kā arī pieteikuma dublikāts elektroniskā versijā jānosūta uz e-pastu maris.melders@gmail.com;

4.                  Katrai komandai ir jāpiesaka vismaz 13 (trīspdsmit) spēlētāji, tai skaitā vārtsargs, bet ne vairāk kā 35 (trīsdesmit pieci) spēlētāji, tai skaitā vārtsargs/i.

5.                  Līdz čempionāta pirmajai spēlei, komandai (komandas atbildīgai personai) ir jānokārto spēlētāju licences (vienā pieteikumā), kā arī jāsamaksā kluba dalības maksa čempionātā.

5.1.   Kluba dalības maksa čempionātā ir 150 (simts piecdesmit) eiro, kas jāsamaksā LLF.

5.2.   Viena spēlētāja licences cena ir 25 (divdesmit pieci) eiro, kas jāsamaksā LLF.

6.                  Katrs spēlētājs tiek licenzēts ar krekla numuru, kuru spēlētājs nedrīkst mainīt čempionāta laikā (šis ir spēlētāja formas krekla numurs, ar kuru viņš piedalās spēlēs); Ja spēlētājs izstājas no kluba, tā kreklu var izmantot cits licencēts spēlētājs, par to rakstiski ar Iesniegumu brīdinot čempionāta organizatorus, vismaz 5 dienas pirms plānotās komandas spēles, kurā piedalīsies spēlētājs ar mainītu krekla numuru.

7.                  LLF nosaka, ka visiem spēlētājiem ir jābūt apdrošinātiem pret traumām, kuras iespējams gūt spēlējot lakrosu.

8.                  Lakrosa klubs, kuru konkrētā komanda pārstāv, uzņemas pilnu atbildību par savu spēlētāju veselības stāvokli, atbild par to lai konkrētā kluba spēlētāji būtu apdrošināti pret nelaimes gadījumiem lakrosa spēļu un treniņu laikā un izvērtē, vai atļaut konkrētajam spēlētājam piedalīties spēlē.

9.                  Apdrošināties spēlētāji var individuāli, ar klubu vai LLF palīdzību. Lai saņemtu spēlētāju licences, komandas pārstāvim jāiesniedz apliecinājums, ka visi komandas spēlētāji ir apdrošinājušies un jāuzrāda polišu kopijas, iesniedzot apliecinājumu vismaz vienu nedēļu pirms pirmās sabraukuma spēles.

10.              Klubam ir jānodrošina un jāglabā savā lietvedībā pieejama informācija par spēlētāju apdrošināšanu (polises kopijas). Tās jāuzrāda pēc LLF pieprasījuma.

11.              Spēlētajiem, kas jaunaki par 16 gadiem, nepieciešama vecāku vai aizbildņa rakstiska atļauja piedalīties Latvijas Lakrosa čempionātā komandas sastāva; atļauja jāpievieno komandas pieteikumam un jāiesniedz LLF.

12.              Spēlētājam, kā arī lakrosa klubam, var tikt noteikts liegums licenču saņemšanai, ja tam nav nokārtotas finansiālās vai kāda cita veida saistības ar klubu, LLF vai citu juridisku vai fizisku personu, kas iesaistīta Latvijas Lakrosā. Liegumu var uzlikt un atcelt LLF Valde. Lai liegumu uzliktu, nepieciešams rakstīt iesniegumu adresētu LLF Valdei ar kluba nosaukumu, vai spēlētāju vārdiem, uzvārdiem, kuru tie pārstāv, parāda summu, kā arī jānorāda, kas ir tās pamatā. Lieguma statusu ieguvušajiem klubam vai spēlētajiem ir aizliegts piedalīties čempionāta spēlēs līdz finansiālo saistību nokārtošanai un Valdes lēmuma par lieguma atcelšanu pieņemšanas brīdim.

13.              Izmaiņu veikšana komandu sastāvos:

13.1.                    spēlētājiem nav atļauts mainīt klubu Latvijas Lakrosa 2015. gada čempionāta posmu laikā – t.i. no komandas iesnieguma iesniegšanas dalībai čempionātā līdz RUDENS posma noslēgumam un PAVASARA posma sākuma, līdz čempionāta beigām.

13.2.                    spēlētājam pirms pārējas uz jauno klubu ir jānokārto visa veida saistības ar iepriekšējo klubu (piemēram, finansiālas, jānodod klubam piederošais inventārs u.c.) un jāsaņem atļauja no LLF;

13.3.                    komandas sastāvu ar jauniem spēlētājiem komandai ir atļauts papildināt jebkurā brīdī, informējot LLF saskaņā ar šī nolikuma 3.punktu, nepārsniedzot komandas pieteikumā pieļaujamo spēlētaju skaitu.

 

Čempionāta norises kārtība

 

14.              Čempionāta izspēles kārtība:

14.1.                    Čempionāts tiek rīkots divās kārtās. Pirmajā kārtā katra komanda aizvada divas spēles ar katru komandu – RUDENS posms. Otrajā kārtā katra komanda spēlē ar katru komandu divas reizes  – PAVASARA posms. Pēc pirmās un otrās kārtas rezultātiem komandas tiek sarindotas Latvijas Čempionāta pēc punktu skaita.

14.2.                    Precīzs spēļu kalendārs tiks publicēts www.llf.lv, ne vēlāk kā nedēļu pirms sacensību sākuma, kā arī informāciju iespējams iegūt pie čempionāta koordinatora M. Meldera.

14.3.                    čempionāta spēles tiek rīkotas sabraukumos;

14.4.                    čempionāta spēļu kalendāru sastāda LLF.

 

15.              Čempionāta rezultātu noteikšanas kārtība:

15.1.                    komanda par uzvaru saņem 3 (trīs) punktus;

15.2.                    komanda par zaudējumu saņem 0 (nulle) punktus;

15.3.                    neizšķirta gadījumā tiek spēlēts pagarinājums atbilstoši starptautiskajiem vīriešu lauka lakrosa noteikumiem (The rules of Men’s field lacrosse 2012), tas ir divi puslaiku pa 4 (četrām) minūtēm, ja tad vēl ir neizšķirts rezultāts, tad spēlē līdz pirmajiem vārtiem („ātrā nāve”). Komanda, kura uzvar saņem 2 (divus) punktus, savukārt komanda, kura zaudē 1 (vienu) punktu;

15.4.                    gadījumā, ja divām vai vairākām komandām pēc čempionāta pirmā un otrā apļa ir vienāds punktu skaits, priekšrocība ir tai komandai, kura:

15.4.1.                    uzvarējusi savstarpējās spēlēs;

15.4.2.                    labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs;

15.4.3.                    dalība čempionāta spēlēs (kurai komandai mazāk tehnisko zaudējumu, tā iegūst priekšrocību);

15.4.4.                    visās spēlēs ir labākā starpība starp iemestiem un ielaistiem vārtiem;

15.4.5.                    visās spēlēs ir iemetusi vairāk vārtu.

 

16.              LLF nodrošina, ka tiek uzskaitīta spēļu statistika (vārtu guvēji, piezīmes, utt.) un pēc spēlēm protokoli tiek publicēti www.llf.lv.

17.              Papildus tiek sagatavots statistikas apkopojums.

18.              Sacensību uzvarētāju apbalvošana:

18.1.                    čempionāta noslēgumā pirmo trīs vietu ieguvušās komandas tiek apbalvotas ar kausu un medaļām;

18.2.                    čempionāta pirmās vietas ieguvušā komanda saņem 2015. gada čempionāta kausu un ceļojošo kausu. Komandu pienākums ir piestiprināt pie ceļojošā kausa plaksnīti ar komandas nosaukumu un gadu, kurā kauss iegūts.

18.3.                    Čempionāta noslēgumā spēlētāji var tikt apbalvoti īpašās nominācijām.

 

Spēles noteikumi

 

19.              Čempionāts tiek spēlēts pēc The rules of Men’s field lacrosse 2012 noteikumiem. Minētie noteikumi pēc pieprasījuma tiks izsūtīti komandām, kuras iesūtīs pieteikumus par piedalīšanos čempionātā, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

20.              Pamatojoties uz objektīviem iemesliem ir iespējas sekojošas atkāpes no noteikumiem:

20.1.                    attiecībā pret laukuma izmēriem;

20.2.                    attiecībā uz izmantojamo ekipējumu, ja tas neapdraud paša spēlētāja un citu spēlētāju veselību un dzīvību, saskaņojot ar Tiesnešu koleģiju.

21.              Pirms spēles (vismaz 30 minūtes pirms spēles sākuma) komandām ir jāiesniedz tiesnešiem  spēlētāju saraksta pieteikums (Pielikums Nr. 2) ar ne vairāk kā 25 spelētājiem, kuri piedalīsies konkrētajā spēlē.

22.              Atrasties spēles laukumā drīkst tikai organizatori, tiesneši, tehniskais personāls, spēlei pieteiktie spēlētāji, treneri un tehniskais personāls, nepārsniedzot 30 komandas dalībniekus, katrā komandā.

23.              LFF nodrošina, ka uz katru spēli ir tiesnešiem ir pieejamas vismaz 3 (trīs) bumbiņas, lai nodrošinātu spēles raitu norisi.

24.              Gadījumā, ja spēles laikā bumbiņas tiek pazaudētas, tiesnešiem ir tiesības bumbiņas lūgt no spēlējošajām komandām, lai aizvadītu spēli līdz galam.

25.              Spēlētājiem, kuru stāvoklis pirms spēlēm vai spēļu laikā liecina par alkohola vai narkotisko vielu reibumu , var tikt liegts piedalīties spēlē. Liegumu apstiprina spēles tiesnešu brigāde, ierakstot šo faktu spēles protokolā pirms spēles vai spēles laikā.

26.              Pirms spēles tiesnešiem ir tiesības pārbaudīt spēlētāju ekipējuma atbilstību prasībām un pārkāpuma konstatēšanas gadījumā spēlētajam var tikt aizliegts piedalīties spēlē.

 

Lakrosa klubu amatpersonu, spēlētāju, treneru un citu komandas oficiālo personu pienākumi un tiesības

 

27.              Par laukuma un ģērbtuvju sagatavošanu un novākšanu atbild sabraukuma vietas mājas komandas pārstāvji, kuri koordinē laukuma sagatavošanu. Laukuma fizisko sagatavošanu veic komanda, kura organizē konkrētā sabraukuma spēles, nepieciešamības gadījumā piesaistot Latvijas Lakrosa čempionāta koordinatorus un pirmās sabraukuma spēļu komandas spēlētajus;

28.              LLF ir izveidojusi komisiju (skatīt Nolikuma 2.punktu), kurai ir tiesības lemt par soda piemērošanu klubu amatpersonām, spēlētājiem, treneriem un citām komandas oficiālajām personām par:

28.1.                    nesportisku rīcību spēļu laikā gan laukumā, gan ārpus tā (piemēram, kaušanos, lamāšanos, publisku goda un cieņas aizskaršanu uc.);

28.2.                    par noteikumiem neatbilstošu uzvedību uz spēlētāju rezervistu soliņa, trenera zonā, u.c. vietās laukumā, ārpus laukuma, kā arī sabraukuma vietā;

28.3.                    par īpaši agresīvu un bīstamu spēli.

29.              Par kaušanos spēles laikā var tikt piemēroti sodi:

29.1.                    ja pirmoreiz – diskvalifikācija uz nākamo spēli;

29.2.                    ja otrreiz – diskvalifikācija uz visu čempionāta laiku..

30.              Ja spēles laikā, vai ārpus tā tiek konstatētas 26. punktā minētas rīcības, spēles tiesneši veic atzīmi spēles protokolā un sagatavo iesniegumu izskatīšanai.

31.              Iesniegumu izskatīšanai drīkst iesniegt arī lakrosa klubi, kuri piedalās LLF rīkotajā čempionāta, ne vēlāk kā 2 dienas pēc aizvadītās speles, spēles dienā informējot tiesnesus vai organizatorus; tiesnešu/organizatoru pienākums ir veikt atzīmi spēles protokolā par saņemto informāciju.

32.              Komisija kā soda mēru var piemērot brīdinājumu, naudas sodu vai diskvalifikāciju.

33.              Komisija savus lēmumus noformē rakstiski un informē par to LLF, par čempionāta rīkošanu atbilstīgās personas un citas iesaistītās puses.

34.              Komisijas pieņemtais lēmums ir saistošs visiem čempionātā spēlējošiem klubiem, tai skaitā, spēlētājiem, treneriem, u.c. kluba personām.

35.              LLF var uzlikt par pienakumu komandām, kuras piedalās čempionātā un to spēlētajiem, izvietot uz ekipējuma sponsoru vai ģenerālsponsoru sagatavotu reklāmas atribūtiku.

 

Sacensību tiesāšana

 

36.              Spēļu tiesāšanu organizē LLF izveidotā Tiesnešu kolēģija un atbildīgās personas.

37.              Tiesnešus sabraukumu spēlēm norīko Tiesnešu kolēģija un atbildīgās personas.

38.              Komandas, kuras piedalās LLF rīkotajā čempionātā pietiekumā norada vismaz 2 (divu) spelētaju/tiesnešu vārdus, uzvārdus un kontakttelefonu, kuriem nepieciešamības gadījumā, pēc Tiesnešu koordinātora uzaicinājuma jāpiedalās spēļu tiesāšanā. Atteikuma gadījumā klubam tiek piemērots 49. punktā minētais sods.

39.              Sacensības tiek tiesātas un organizētas pēc FIL (Federation of Internation Lacrosse) 2012. gada noteikumiem, ieverojot Tiesnešu kolēģijas vai organizatoru ieteiktu tiesāšanas manieri.

40.              Komandu treneri ir atbildīgi par spēlētāju iepazīstināšanu ar noteikumiem un tiesāšanas manieri.

41.              Spēli tiesāt drīkst tikai tie kluba pārstāvji, kurus norīkojusi tiesnešu kolēģija. Komandai, kura organizē sabraukuma spēles, ir jānodrošina 2 (divus) protokolētājus.

42.              Ja komanda nevar nodrošināt galdiņa tiesnešus/protokolētājus uz konkrētu sabraukumu, tad par to rakstiski ir jāziņo vismaz 3 (trīs) dienas pirms noteiktā sabraukuma čempionāta koordinatoriem.

43.              Spēli tiesā tiesnešu brigāde, kurā jābūt 6 (sešiem) tienešiem: 3 (trīs) laukuma tiesneši un 3 (trīs) galda tiesneši/ protokolisti.

44.              Mājas komandai tiesnešiem ir jānodrošina sekojošs inventārs: galds, vismaz 3 (trīs) krēsli, sliktos laika apstākļos nojume galdiņa tiesnešiem.

45.              Mājas komanda nodrošina divus protokolistus uz visām spēlēm, kuras notiek sabraukuma dienā.

46.              LLF nodrošina foto reportieri/us un pēc spēles apstrādātās bildes publicē internetā.

47.              Spēli tiesā tiesneši, kuri spēles brīdī nav iesaistīti spēlē un pārstāv citas komandas. Piemēram: spēlē divas komandas: „Sarkanā komanda” pret „Dzelteno komandu” un tiesāšanu nodrošina tiesneši no „Zaļās komandas” un „Baltās komandas”.

48.               Spēļu grafikā, kas ir publicēts www.llf.lv, tiek norādītas tienešu brigādes katrai spēlei. Tiesnešu brigādes katrai spēlei tiek publicēts ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sabraukuma spēļu dienas.

49.              Ja tiesnesis neierodas uz spēli, tiesnesis tiek sodīts ar 30 (trīsdesmit) eiro lielu naudas sodu, kas tiek ieskaitīts LLF kontā

50.              Ja tiesnesis/ši neierodas uz spēli, tiek organizēti 3 (trīs) tiesneši no komandu sastāva, kuri piedalās sabraukumā, pieļaujot atkāpes no šī nolikuma 41. punkta.

 

Protestu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 

51.              Protestus un pretenzijas iesnieguma formā par tiesnešu, organizatoru vai spēlētāju rīcību var iesniegt ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc notikušās spēles, par to veicot atzīmi spēles protokolā spēles norises dienā.

52.              Iesniegumu sagatavo un iesniedz LLF. Tam ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem par „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

53.              Iesniegumu izskata komisija (skatīt Nolikuma 2.punktu) nepieciešamības gadījumā pieaicinot visas iesaistītās puses. Komisija savu lēmumu noformē rakstiski, kur pamato piemērotā soda apmēru un nepieciešamības gadījumā nosaka arī pārbaudes laiku. Komisijas pieņemtais lēmums ir saistošs visiem čempionātā spēlējušiem klubiem, tai skaitā, spēlētājiem, treneriem, u.c. kluba personām.

54.              Komisijas kā soda mēru var piemērot brīdinājumu, naudas sodu (no 20 eur – 200 eur) un  diskvalifikāciju uz noteiktu, vai nenoteiktu laiku. Ir iespējama arī vairāku soda mēru piemērošana.

NOLIKUMS sastādīts uz 6. lpp. Tam pievienots 2 (divi) pielikumi:

1.      Pieteikuma veidlapa dalībai čempionātā (2 lpp.)

2.      Spēles pieteikuma veidlapa (1 lpp.)

Apstiprināts LLF Valdes sēdē.

LLF Valde:

Valdes loceklis _________________________________________________    Dins Bahs

Valdes loceklis _________________________________________________ Māris Melders

Valdes loceklis _________________________________________________ Edgars Vasiļevskis

Valdes loceklis _________________________________________________    Ieva Opoļska

Valdes loceklis _________________________________________________ Normunds Apinis

Valdes locekllis _________________________________________________ Gatis Šakins

 

Pielikumus jautāt: maris.melders@gmail.com 

Mūs atbalsta:

 

 

 


 

Lakrosa notikumu kalendārs

 
<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30